A N U N Ţ

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Dispoziţiei Directorului General al D.G.M.R.U. nr. II/17635 din 16.04.2018 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I.,

În conformitate cu prevederile Dispoziţiei Directorului General al D.G.M.R.U. nr. II/17278 din 01.02.2017 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I.

În conformitate cu Dispoziția Inspectorului General al Poliției Române nr. 47 din 25.04.2018 privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2018 și ianuarie 2019,

         Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj, cu sediul în municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 14/A, judeţul Sălaj, organizează recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne - sesiunea 2018 și ianuarie 2019.

 

 1. OFERTA EDUCAŢIONALĂ SESIUNEA 2018 și ianuarie 2019

 

Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de oferta educaţională prevăzută la instituţiile de învăţământ ale M.A.I şi la alte instituţii de învăţământ care şcolarizează personal în beneficiul M.A.I. şi în funcţie de domiciliul/reşedinţa înscrisă în cartea de identitate, astfel:

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București:

Numărul de locuri la această instituție de învățământ superior a M.A.I. se regăsesc în Anexa nr. 1 la prezentul anunț, repartizate pe facultăți, specializări/programe de studii universitare de licență, beneficiari și minorități.

Școlile Postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne (Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina, Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj Napoca și Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră ”Avram Iancu” Oradea):

Recrutarea pentru aceste instituții se va efectua în 2 sesiuni: sesiunea de admitere august – septembrie 2018 și sesiunea de admitere ianuarie 2019.

Pentru sesiunea august – septembrie 2018, numărul de locuri se regăsesc în anexa nr. 2 la prezentul anunț, repartizate pe specialități/calificări/beneficiari și minorități.

Pentru sesiunea ianuarie 2019, numărul de locuri se regăsesc în anexa nr. 4 la prezentul anunț, repartizate pe specialități/calificări/beneficiari și minorități.

Alte instituții de învățământ care școlarizează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne:

- învățământ superior (ofițeri), studii universitare de licență, învățământ cu frecvență;

- învățământ postliceal (maiștri militari), învățământ cu frecvență, durata studiilor 2 ani;

 

Numărul de locuri pentru aceste instituții se regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul anunț, repartizate pe unități de învătământ/ facultăți, specializări/programe de studii universitare de licență/calificări.

Repartizarea locurilor pe beneficiari se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în ordinea opțiunilor și a mediilor de admitere.

 

Notă:

Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune – femei și bărbați, cu excepția specialităților pompieri și aviație piloți, pentru care sunt recrutați bărbați.

 

În raport de oferta educațională și de competențele conferite de actele normative în vigoare, Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj, denumit în continuare unitate de recrutare, are sarcina de a recruta candidaţi, pentru:

 

a) Învăţământul postliceal

1. concursul de admitere la Şcoala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina (atât pentru locurile proprii, cât şi pentru locurile altor beneficiari) și Şcoala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureşan” Cluj Napoca;

2. concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea (în situaţia în care candidaţii nu au domiciliul/reședinţa într-un judeţ limitrof frontierei de stat);

3. concursul de admitere la şcolile postliceale din cadrul M.Ap.N., pe locurile M.A.I..

 

b) Învăţământul superior

1. concursul de admitere în Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, Facultatea de Poliție - programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă (doar pentru locurile aprobate I.G.P.R.) şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (doar agenţi de poliţie din cadrul M.A.I.);

2. concursul de admitere în Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, Facultatea de Poliție de Frontieră - programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă, în situaţia în care candidaţii nu au domiciliul/reședinţa într-un judeţ limitrof frontierei de stat;

3. concursul de admitere în Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, Facultatea de Ştiințe Juridice şi Administrative - programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Drept”, forma de învăţământ cu frecvenţă, indiferent de beneficiar;

4. concursul de admitere la instituțiile de învățământ superior ale M.Ap.N., pe locurile M.A.I. (cu excepţia candidaţilor pentru Academia Forţelor Aeriene ”Henri Coandă”);

5. concursul de admitere la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” București, pe locurile M.A.I..

 

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CANDIDAȚILOR

 

Candidaţii care optează pentru participarea la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ pentru formarea iniţială, în armele şi specializările/specialităţile pentru care unităţile I.G.P.R. au sarcini de recrutare, în sesiunea 2018, trebuie:

a) să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaştere a condiţiilor şi criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere;

b) să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;

c) să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialităţii pentru care optează, în raport de domiciliul/reședinţa înscris/ă în cartea de identitate;

d) să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile şi criteriile stabilite de actele normative și dispoziţiile incidente;

e) să se prezinte și să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declaraţi “Apt psihologic” de către specialiştii Centrului de Psihosociologie al M.A.I., conform prevederilor legale în vigoare;

f) să constituie fişa medicală completată la toate capitolele de specialitate prevăzute şi concluzionată: “Apt pentru instituții de învățământ MAI”, conform prevederilor legale în vigoare;

g) să constituie dosarele de candidat în volum complet şi să le depună până la termenele limită prevăzute în prezentul anunţ.

 

 1. CONDIŢII LEGALE ŞI CRITERII SPECIFICE PENTRU RECRUTAREA CANDIDAŢILOR

 

A. Condiţiile legale şi criteriile specifice necesar a fi îndeplinite cumulativ pentru recrutarea candidaţilor sunt după cum urmează, aşa cum sunt prevăzute în art. 10 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi de art. 6 din Anexa 2 la Ordinul MAI 140/2016:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinută de vară (potrivit art. 6 alin. 5 din Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016, verificarea îndeplinirii acestei condiții se realizează cu ocazia examinării medicale);

m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Foarte important: de la condiţiile de înscriere nu se acordă derogări.

 

Ca element de noutate, potrivit art. 3 din Regulamentul nr. 5174400 din 22.01.2018 privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la facultățile Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” în anul 2018:

Candidaţii care în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale (denumit în continuare M.E.N.) beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” sau, după caz, „promovat”, la probele eliminatorii şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

Candidaţii care în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare naţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale, la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultățile unde se înscriu, precum și copiii polițiștilor/ personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” sau, după caz, „promovat”, la probele eliminatorii şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

 

B. Condiții și cerințe suplimentare

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia/minoritatea respectivă şi depun o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

Candidaţii pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naționale trebuie să îndeplinească și criteriul de vârstă de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere, precum și condiția privind inexistența semnelor particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară.

Candidații la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească inclusiv condițiile de recrutare și selecționare ale Serviciului Român de Informații, prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul anunț.

Pentru dovedirea diferitelor aptitudini specifice sunt parcurse probe eliminatorii suplimentare, contracost, de către:

a) candidații la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov – specialitatea aviație piloți, care se prezintă pentru examinarea medicală specifică la Institutul National de Medicină Aeronautică și Spațială „Gen. Dr. Aviator Victor Anastasiu” București;

b) candidații la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” și Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanța, care efectuează examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală Constanța, prin grija Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Candidații vor avea în dosarul de recrutare, suplimentar, pentru obținerea avizului apt îmbarcare, o copie a fișei medicale, conformă cu originalul.

Avizul eliberat de structurile specializate cu mențiunea apt/promovat se introduce în dosarul de recrutare sau se prezintă de candidat cu ocazia înscrierii la instituția de învățământ în vederea admiterii, în funcție de planificarea candidaților pentru susținerea acestor probe.

Foarte important: de la condiţiile de înscriere nu se acordă derogări.

 

C. Condițiile de participare în vederea recrutării și selecției a candidaților pentru admiterea la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” – învățământ cu frecvență redusă

Locurile disponibile în cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București – Facultatea de Poliție – programul de studii universitare de licenţă "Ordine şi siguranţă publică" - forma de învăţământ cu frecvenţă redusă sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul anunț, astfel: 39 de locuri pentru beneficiar – Inspectoratul General al Poliției Române, 6 locuri pentru beneficiar – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, respectiv 5 locuri pentru Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

 

 

Potrivit art. 6 alin. 8 din Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016:

Agenţii de poliţie care se înscriu la concursul de admitere pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licenţă "Ordine şi siguranţă publică" din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, potrivit locurilor aprobate pentru MAI şi repartizate unităţilor de poliţie beneficiare, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 6 lit. d) din Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016, precum şi următoarele criterii specifice de recrutare:

a) la data înscrierii au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor MAI, în calitate de agent de poliţie, subofiţer sau maistru militar;

b) au obţinut calificativul de cel puţin "bine", la ultima evaluare anuală;

c) nu sunt puşi la dispoziţie ori nu sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau ale art. 27^25 lit. a) şi b) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d) nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

Dacă până la momentul înmatriculării intervine una dintre situaţiile prevăzute la lit. c) şi d), înmatricularea nu se realizează.

Foarte important: de la condiţiile de înscriere nu se acordă derogări.

 

Recrutarea candidaţilor – agenţilor de poliţie – în vederea participării la concursul de admitere în Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, programul de studii universitar de licenţă, Ordine şi siguranţă publică – frecvenţă redusă, se realizează de către Serviciul Resurse Umane al I.P.J. Sălaj. Pentru locurile repartizate I.G.P.R., prin unitățile de recrutare, pot recruta funcționari publici cu statut special – agenți de poliție din cadrul MAI.

În vederea recrutării, candidații se adresează structurilor centrale sau teritoriale ale inspectoratelor generale care realizează recrutarea, din județul de domiciliu/reședință și completează cererea de înscriere prevăzută în anexa nr. 3 din Dispoziția-cadru a directorului general al DGMRU nr. II/17278/2017 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI.

Examinarea medicală și evaluarea psihologică se realizează potrivit calendarului stabilit de unitățile care efectuează recrutarea.

Structurile de resurse umane ale unităților unde sunt încadrați candidații sau, după caz, structurile care asigură gestiunea resurselor umane pentru respectivele unități, eliberează o adeverință privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare, al cărei model este prezentat în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Dosarul de candidat la forma de învățământ cu frecvență redusă constituit la nivelul unităților de recrutare cuprinde documentele solicitate în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere.

Candidaţii pentru locurile la forma de învățământ cu frecvenţă redusă susţin contravizita medicală, proba de evaluare a performanței fizice și proba de verificare a cunoştinţelor în aceleaşi condiţii stabilite pentru candidaţii înscrişi la forma cu frecvenţă a programului de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, Facultatea de Poliție.

Pentru candidaţii la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliţie - programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă - locurile I.G.P.R., structurile de recrutare din judeţul de domiciliu/reşedinţă vor constitui dosarul de recrutare numai în situaţia în care candidatul prezintă Raportul personal aprobat şi întocmit conform modelului prevăzut în Anexa nr. 8, respectiv Anexa nr. 9 la prezentul anunţ, după caz.

Personalul din aparatul central al I.G.P.R., personalul şcolilor de agenţi de poliţie şi al centrelor de perfecţionare din cadrul I.G.P.R., precum şi personalul încadrat în structurile aparatului central şi subordonate M.A.I.. (inclusiv structurile de protecţie internă, anticorupţie, regim permise de conducere şi înmatricularea vehiculelor, paşapoarte, evidenţa persoanelor, imigrări etc.) - se adresează Serviciului Resurse Umane din cadrul I.P.J. Sălaj, în condiţiile sus-menţionate.

 

 

 1. DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE

 

Cererile-tip de înscriere, prevăzute în anexele nr. 10 – 12 la prezentul anunț, se depun de candidați la unitățile de recrutare astfel:

- până la data de 25 mai 2018, inclusiv, în zilele de marți, miercuri și joi, în intervalul orar 09:00 – 13:00 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 2018 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și la instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru MAI (din structura MApN și SRI);

- până la data de 15 iunie 2018, inclusiv, în zilele de marți, miercuri și joi, în intervalul orar 09:00 – 13:00 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea august – septembrie 2018 la școlile postliceale ale MAI;

- până la data de 23 noiembrie 2018, inclusiv, în zilele de marți, miercuri și joi, în intervalul orar 09:00 – 13:00 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2019 la școlile postliceale ale MAI.

Înscrierile (prin depunerea cererii tip de înscriere și declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare) se fac personal de către candidați, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj, din Municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 14/a, jud. Sălaj, după cum urmează:

 

Notă: pentru 2 sau mai multe opțiuni, se vor prezenta dosare în volum complet, conform numărului de opțiuni, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituțiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opțiuni.

 

Candidaţii care participă la concursul de admitere la Academia de Informaţii ,,Mihai Viteazul” completează cererea tip de participare la concursul de admitere, adresată rectorului Academiei de Informaţii ,,Mihai Viteazul”, al cărei model este prevăzut la Anexa nr.13.

Formularele anexate la prezentul anunț și postate pe pagina de internet www.sj.politiaromana.ro pot fi descărcate de pe acest site și pot fi folosite de către candidați în procedura de recrutare.

 

 

 1. CONSTITUIREA DOSARULUI DE RECRUTARE AL CANDIDATULUI

 

Dosarul de recrutare al candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare şi conţine următoarele:

a) cererea de înscriere la concursul de admitere - Anexele 10, 11, 12 sau 13 în funcţie de instituţia de învăţământ(se va completa de către candidați la sediul IPJ Sălaj- Serviciul Resurse Umane);

b) curriculum vitae - Europass (CV) – anexa 15;

c) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare - anexa 14(se va completa de către candidați la sediul IPJ Sălaj- Serviciul Resurse Umane);

d) copii ale actului de identitate, carnetul de muncă/certificat stagiu de cotizare/alt document care să ateste raporturile de muncă ale candidatului şi, dacă este cazul, livretul militar;

e) diploma de bacalaureat şi foaia matricolă, pentru absolvenții anilor anteriori/ adeverință care să ateste înscrierea la examenul de bacalaureat și foaie matricolă;

f) următoarele documente în copie: certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

g) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului – anexele 16 şi 17;

h) cazierul judiciar al candidatului (Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către I.P.J. Sălaj, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat);

i) fişă medicală tip de încadrare în MAI;

j) certificatul de examinare psihologică;

k) caracterizare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la unitatea de învăţământ, în original;

l) trei fotografii color 3×4 cm şi două fotografii color 9×12 cm;

m) dosare plic;

n) alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ/inspectoratele beneficiare.

 

Notă: candidații vor prezenta documentele care compun dosarul de recrutare, în original, spre a fi certificate de către personalul care realizează recrutarea. Din inițiativă candidatului, pot fi primite copii legalizate ale documentelor, indiferent de anul legalizării acestora.

 

Pot fi recrutaţi numai absolvenţi de liceu care au promovat examenul naţional de bacalaureat şi care prezintă la recrutare copie după diploma de bacalaureat.

Excepţie de la prezentarea actului de studii la recrutare fac candidaţii promoţiei 2018, care depun adeverinţa (în adeverinţa eliberată de liceu se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) eliberată de către instituţia de învăţământ la care au susţinut examenul de bacalaureat fie la dosarul de recrutare, fie în momentul înscrierii la instituţia de învăţământ pentru probele de selecţie şi verificare a cunoştinţelor.

În situaţia în care până la data stabilită pentru depunerea dosarelor de recrutare în volum complet, candidaţii promoţiei 2018 nu pot intra în posesia adeverinţei eliberată de liceu din care să rezulte faptul că au promovat examenul de bacalaureat, depun la dosarul de recrutare o adeverinţă eliberată de liceu din care să reiasă faptul că sunt înscrişi la sesiunea de bacalaureat 2018, precum şi copia după foaia matricolă.

Adeverinţa privind îndeplinirea condiţiilor de susţinere şi promovare a examenului de bacalaureat urmează a fi depusă la instituţia de învăţământ, sub rezerva neînscrierii pentru probele de selecţie şi verificare a cunoştinţelor.

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia/minoritatea respectivă şi depun o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte corespondente numărului de opţiuni.

În cazul candidaţilor care formulează mai multe opţiuni, fişa medicală şi rezultatul evaluării psihologice se depun în dosarele de recrutare suplimentare în copii certificate pentru conformitate cu originalele prin parafa şi semnătura medicului/de către personalul care a realizat recrutarea, după caz.

 

 1. DEPUNEREA DOSARELOR ÎN VOLUM COMPLET

 

Candidații înscriși pentru Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București, frecvență și frecvență redusă, opțiune simplă și opțiune multiplă, vor depune dosarul/dosarele, în volum complet, până la data – limită, 20.06.2018, în zilele Marți, Miercuri și Joi, în intervalul orar 09.00 – 13.00.

Candidații înscriși pentru instituțiile de învățământ ale M.Ap.N și SRI, vor depune dosarul/dosarele, în volum complet, până la data – limită, 15.06.2018, în zilele Marți, Miercuri și Joi, în intervalul orar 09.00 – 13.00, iar Vineri, 15.06.2018, în intervalul orar 09.00 – 12.00.

Candidații înscriși pentru școlile postliceale ale M.A.I., sesiunea august – septembrie 2018, vor depune dosarul, în volum complet, până la data – limită, 19.07.2018, în zilele Marți, Miercuri și Joi, în intervalul orar 13.00 – 15.00.

 

 1. SUSȚINEREA PROBELOR ELIMINATORII DE CĂTRE CANDIDAȚII PENTRU INSTITUȚIILE M.Ap.N. și A.N.I.

 

Candidații MAI la instituțiile de învățământ ale MApN și Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” susțin probele eliminatorii (contravizita medicală și evaluarea performanței fizice) în mod centralizat, la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 7 - 11 iulie 2018, ora 07:00, potrivit planificării DGMRU care va fi adusă la cunoștința candidaților în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI la secțiunea carieră/instituții de învățământ. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul și echipamentul sportiv necesar desfășurării probei de evaluare a performanței fizice, potrivit normelor și baremelor prevăzute în Anexa nr. 31la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 sau în Anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016, ambele cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Dosarele candidaților care au promovat probele eliminatorii sunt transmise la instituțiile de învățământ ale MApN și la Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”.

Candidații selecționați de MAI care au promovat probele eliminatorii se înscriu la sediul instituțiilor de învățământ pentru care au optat și pentru care au întocmit dosar de recrutare, prezentând documentele solicitate de organizatori și participă la probele de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin metodologiile proprii.

Candidații selecționați de MAI pentru Institutul Medico-Militar susțin proba eliminatorie la limba engleză în data de 16 iulie 2018 la această instituție și proba de cunoștințe în data de 25 iulie 2018 la facultatea de profil din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București, respectiv Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș.

Candidații MAI la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” se înscriu la sediul acesteia și participă la proba eliminatorie - stabilirea nivelului de cunoaștere a unei limbi străine (engleză/ franceză/ germană/ rusă), la data de 27 iulie 2018, precum și la probele scrise, în datele de 28 și 29 iulie, la disciplinele stabilite pentru fiecare specializare.

 

 1. EVALUAREA PSIHOLOGICĂ

 

Evaluarea psihologică a candidaţilor, se efectuează la nivelul I.P.J. Sălaj, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele judeţene de poliţie. Tabelul privind candidaţii programaţi la testare, data şi ora examinării, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare al acesteia precum şi rezultatele testării vor fi afişate pe site-ul http://sj.politiaromana.ro, respectiv la Avizierul unităţii din Mun. Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 14/a, județul Sălaj. Candidaţii înscrişi au OBLIGAŢIA de a urmări site-ul respectiv şi de a se informa permanent cu privire la orice modificare adusă cu privire la admiterea 2018.

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică activitatea de recrutare încetează.

 

 1. EXAMINAREA MEDICALĂ

 

Examinarea medicală se realizează pentru toți candidații la Centrul Medical Județean Sălaj din cadrul M.A.I, în baza adresei Serviciului Resurse Umane a Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj și a adeverinţei cu antecedentele medicale eliberată de medicul de familie.

Programul de examinare al candidaților la nivelul Centrului Medical Județean Sălaj al M.A.I. este după cum urmează: în zilele de MARȚI, MIERCURI și JOI în  intervalul orar 09:00 – 13:00.

Examinarea medicală a candidaților constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale-tip.

Fișa medicală-tip se eliberează personal candidaților în baza adresei I.P.J. Sălaj. După examinarea generală și măsurarea indicilor antropometrici, în situaţia observării directă a existenței la candidați a diverselor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, fișa medicală se transmite, cu adresă, I.P.J. Sălaj - Serviciul Resurse Umane, care face mențiunea „nepromovat” pe aceasta şi o clasează la secretariatul unităţii. Candidatului nu i se întocmeşte dosar de recrutare şi este informat cu privire la acest aspect.

Fişa medicală se încheie pentru candidatul care îndeplineşte cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului “apt” pentru admiterea în instituţiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI.

Fișele medicale cu mențiunea „inapt” pentru admiterea în instituțiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI se păstrează/arhivează la nivelul centrelor medicale județene, iar structura de resurse umane este informată. Candidatului nu i se întocmeşte dosar de recrutare şi îi este comunicat acest aspect.

Pentru candidaţii care au fost declaraţi „Inapt medical” activitatea de recrutare încetează.

 

 1. ALTE SITUAŢII CARE DETERMINĂ ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE

 

Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

- nu depun în termenul - limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

- încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie;

- nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.

În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

 

 1. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE ADMITERE

 

Detalii privind perioadele de desfăşurare ale concursurilor de admitere, probele de concurs, tematica şi bibliografia pentru fiecare dintre probele de cunoştinţe pot fi obţinute de pe site-ul fiecărei instituţii, iar fiecare candidat are obligația de a se informa cu privire la aceste aspecte de pe site-urile oficiale.

În aceste sens, sunt expuse mai jos, adresele site-urilor oficiale ale instituțiilor în cauză: www.academiadepolitie.ro, www.scoalapolitie.ro, www.scoalapolcj.ro, www.avramiancu.ro, www.unap.ro, www.armyacademy.ro, www.mta.ro, www.institutul-medico-militar.mapn.ro, www.anmb.ro, www.animv.ro, www.ncoacademy.ro, www.smmmfn.ro.

 

 1. DISPOZIŢII FINALE

 

Potrivit prevederilor art. 142 alin. (6) - (6³) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru candidaţii care optează pentru o instituţie de învăţământ superior pentru a fi înmatriculaţi în anul 1 de studii la instituţiile de învăţământ superior, candidaţii declaraţi ,,admis” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor, sau, după caz, vor depune la instituţia de învăţământ o declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţii de la bugetul de stat pentru un program de studii universitare de licenţă. Absolvenţii de liceu ai promoţiei 2018 nu au obligaţia depunerii declaraţiei din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un program de studii universitare de licenţă.

Candidaţii care au dosarele de recrutare corect şi complet întocmite prezintă la sediul instituţiei de învăţământ pentru care au optat, în vederea înscrierii la concursul de admitere, următoarele documente:

a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;

b) diploma de bacalaureat în original/copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;

d) alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere (ex.: acte de studii în original, dovada achitării contravalorii taxei de înscriere la concursul pentru candidaţii la Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” şi la alte instituţii de învăţământ la care M.A.I. are locuri aprobate, avize pentru dovedirea unor aptitudini etc.)

Candidaţii se pot retrage în orice etapă a desfăşurării concursului de admitere, fără a li se restitui taxa de participare la concurs.

 

Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi admişi. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.

 

Anexele nr. 1 – 17 fac parte integrantă din prezentul anunţ.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0260-602235 şi pe site-ul http://sj.politiaromana.ro.

 

 

Î. ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE

Comisar șef de poliţie

BUDA-CRIVOIU CARMEN-DANIELA